OFERTA - szkolenia BHP Rzeszów

Firma SAFEPRO - szkolenia BHP Rzeszów - świadczy kompleksowe usługi z zakresu BHP.
Naszą misją jest pomoc pracodawcom w zarządzaniu BHP w przedsiębiorstwie.

Satysfakcja Klienta to nasz priorytet!

Powierzone obowiązki wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie oszczędzając Państwa czas.

Cechuje nas wysoka jakość usług przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:
 • pełnienie obowiązków służby BHP w przedsiębiorstwach zgodnie z Kodeksem Pracy w ramach stałych umów
 • szkolenia BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowanie i reprezentację Klientów przed organami kontroli PIP
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • opracowanie instrukcji BHP
 • porady z zakresu Prawa Pracy
Szczegółową ofertę cenową przedstawiamy na życzenie Klienta.

Cechuje nas indywidualnie podejście do każdego Klienta.

Działamy sprawnie, konkretnie i kompleksowo.

Naszą ofertę (szkolenia bhp Rzeszów) kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług oraz ekspresową realizację zleceń.

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy.

NASI KLIENCI - BHP Rzeszów

Zaufało nam wiele firm z różnych branż. Między innymi:
 • - ACISA (budowa Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego)
 • - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
 • - Antex Sp. z o.o.
 • - Budimex S.A.
 • - Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD
 • - AMPERON ELEKTRYKA SP. Z O.O.
 • - PJORO Sp. z o.o.
 • - Firma Usługowo Handlowa "JANKOP" Uchman Janusz
 • - DRUKARNIA TPM Prokuski Spółka jawna
 • - INOX CONSTRUCTIONS Łukasz Pawłucki
 • - PPUH "MONAWI" Jacek Kuźniar
 • - SEKA S.A.
 • - PULSAR BHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 • - Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane "REMBUD" Sp. z o.o.
 • - Burger Jakub Prokurski
 • - Zespół Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
 • - OWLTECH Sp. z o.o.
 • - Vander Aleksander Lis
 • - Radość sp. z o.o.
 • - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • - Getfresh Sp z o.o.
 • - BOREK DRINKS SP. z o.o.
 • - BAJEKO Sp. z o.o.
 • - BHP Życie Artur Kamiński
 • - Express Bank Spółdzielczy
 • - Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • - PEKAES SA

Pracodawco pamiętaj

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Obowiązki Pracodawcy:

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

- reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

- zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

- uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

- zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

- zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy

Szkolenia BHP

- pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach

- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku

- szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat

- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat

- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat

Wypadki przy pracy cz. 1:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W przypadku braku społecznego inspektora pracy w zakładzie w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników.

Wypadki przy pracy cz. 2:

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn nie dotrzymania terminu w treści protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowane są również zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiły:

- w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe,

- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy traktuje się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. W przypadku kiedy droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby uważa się, że pomimo tej przerwy wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

KONTAKT

SAFEPRO Usługi BHP
Elżbieta Ogłuszka


ul. Dunikowskiego 21/18
35-603 Rzeszów

NIP: 813-313-99-94

tel.: 663 326 096

e-mail: biuro@safeprobhp.pl